Ogólne zasady i warunki

Ogólne Warunki Dostawy Seafood Connection B.V.

1 Stosowanie niniejszych warunków  

Niniejsze warunki mają zastosowanie do każdej oferty i każdej umowy zawartej pomiędzy nami i nabywcą, co do których uznaliśmy te warunki za stosowne, o ile żadna ze stron wyraźnie nie odbiega od niniejszych warunków. Seafood Connection B.V. to przedsiębiorstwo komercyjne specjalizujące się w obszarze importu, eksportu i dystrybucji mrożonych produktów rybnych.

2 Oferty

Jesteśmy związani ofertami jedynie po potwierdzeniu ich przyjęcia przez nabywcę na piśmie w ciągu 7 dni. Ceny podane w ofercie są bez podatku VAT, o ile nie wskazano inaczej.

3 Dostawa

3.1 O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa będzie dokonywana w drodze faktycznego przekazania dóbr. Gdy jedna z reguł Incoterms została uzgodniona w zakresie terminu dostawy, wtedy Incoterms w danym przypadku będzie stosowana od chwili zawarcia umowy.

3.2 Druga strona jest zobowiązana do przyjęcia produktów w chwili ich dostawy lub w chwili gdy staną się one jej udostępnione zgodnie z umową. W przypadku, gdy druga strona odmawia dostarczania lub zaniecha dostarczenia informacji lub instrukcji niezbędnych do dokonania dostawy, dobra będą przechowywane kosztem drugiej strony. Druga strona w takim przypadku będzie winna firmie wszystkie koszty dodatkowe, które w każdym przypadku będą obejmować koszty przechowywania.

4 Czas dostawy

Uzgodniony czas dostawy jest nie stanowi terminu ostatecznego, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku opóźnienia dostawy, nabywca musi obarczać nas odpowiedzialnością za to w formie pisemnej.

5 Częściowa dostawa

Mamy prawo do dostarczenia sprzedanych dóbr w częściach. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy dostawy częściowe nie posiadają niezależnej wartości. W przypadku, gdy towary są dostarczone w częściach, mamy prawo obciążyć każdą część oddzielnie.

6  Rozwiązanie umowy    

6.1 Nasze należności będą naliczane natychmiast w następujących przypadkach:

- jeśli po zawarciu umowy zauważymy, że istnieją okoliczności, które dają nam dobre podstawy do obaw, że nabywca nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań.

- kiedy podczas zawierania umowy poprosiliśmy kupującego o gwarancję wypełniania obowiązków i gwarancja ta jest nie udzielona lub niewystarczająca.

W podanych przypadkach mamy prawo do zawieszenia dalszego wykonania umowy lub rozwiązania umowy, bez uszczerbku dla prawa do roszczenia odszkodowawczego.

6.2 W przypadku, gdy wystąpią okoliczności w odniesieniu do osób lub materiałów, z których korzystamy w trakcie realizacji umowy, w wyniku których dostawa staje się niemożliwa, lub problematyczna lub niewspółmiernie kosztowna, lub które prowadzą do tego, że zgodność z warunkami umowy nie jest wymagana, wówczas mamy prawo do rozwiązania umowy.

6.3 W przypadku z upadłości, zawieszenia płatności, śmierci, likwidacji spółki lub postawienia nabywcy w stan upadłości, istnieje możliwość odstąpienia od umowy w drodze uprzedniego zawiadomienia.

7 Ograniczenia własności:

Towary dostarczane przez nas pozostają naszą własnością do momentu gdy nabywca wypełni wszystkie następujące obowiązki wynikające z wszystkich umów zawieranych z nami;

- wymiana w odniesieniu do dostarczonych lub możliwych do dostarczenia towarów/towaru,

- wymiana w odniesieniu do świadczonych usług lub możliwych do świadczenia przez nas w ramach umowy zakupu,

- możliwych roszczeń z tytułu niewykonania warunku (ów) umowy zakupu przez nabywcę.

- Nabywca nie ma prawa dawać towarów w zastaw zarówno w całości jak i w części stronom trzecim, ani przenosić własności poza normalne praktyki zawodowe, aż do całkowitego uiszczenia zapłaty.

8 Usterki; składnie skarg

8.1 

Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zakupiony towar po dostarczeniu, lub jak najszybciej po tej dacie. W trakcie kontroli druga strona winna ustalić, czy przesyłka została dostarczona zgodnie z umową, a w szczególności;

- czy dostarczone zostały odpowiednie towary;

- czy ilość (na przykład liczba lub liczba) dostarczonych elementów jest zgodnie z tą, która została uzgodniona;

- czy zawartość przesyłki spełnia wymogi jakości uzgodnionych lub – w przypadku, gdy te nie zostały uzgodnione - wymagań, które miały być spełnione celem zagwarantowania normalnego użytkowania i/lub celów biznesowych.

8.2 W przypadku zaobserwowania usterek lub szkód, nabywca jest zobowiązany zgłosić to w ciągu 48 godzin, a następnie potwierdzić to nam na piśmie w ciągu 7 dni.

8.3 Także w przypadku złożenia roszczenia przez drugą stronę na czas, jej zobowiązanie do zapłaty i akceptacji złożonych zamówień pozostaje ważne. Dobra mogą być nam zwrócone tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody.

9 Płatność

9.1 Płatności należy dokonywać w określonych terminach płatności. Po upływie tego terminu, uznaje się, że nabywca nie wywiązał się z umowy: od chwili, w której uznaje się, że nabywca nie wywiązał się z umowy naliczane zostaną odsetki w wysokości +2% od kwoty wymaganej zapłaty.

9.2 W przypadku likwidacji, upadłości lub zawieszenia płatności nabywcy, zobowiązania nabywcy będą natychmiast wymagalne.

9.3 Płatności należy dokonywać bez zniżek lub odliczeń.

9.4 Płatności dokonywane przez drugą stronę zawsze służą do rozliczenia w pierwszej kolejności wszystkich zaległych odsetek i kosztów, w drugiej kolejności faktur, które są należne przez czas najdłuższy nawet jeśli druga strona stwierdzi, że płatność odnosi się do faktury późniejszej.

10 Opłaty inkasowe

10.1 Jeżeli nabywca zostaje uznany za podlegającego odpowiedzialności lub w przypadku zwłoki w spełnieniu jednego lub kilku spośród swoich zobowiązań, wówczas nabywca zostanie obciążony wszelkimi uzasadnionymi kosztami otrzymania zapłaty. Nabywca będzie winny 15% kwoty faktury. W przypadku gdy wykażemy, że poniesione zostały większe wydatki niezbędne w sposób ogólnie wymagany, te także będą podlegać zwrotowi.

10.2 Nabywca będzie winny opłacić wszelkie koszty prawne dokonane przez sprzedającego w każdym przypadku, o ile te nie są niewspółmiernie wysokie. Dotyczy to tylko przypadków, gdy sprzedający i nabywca kierują na drogę sądową sprawę związaną z porozumieniem, do którego niniejsze warunki i postanowienia ogólne, a decyzja sądu, który nie jest czynny do odwołania określa, że nabywca całkowicie lub w przeważającej części nie ma racji..

11 Zobowiązania

Możemy tylko być pociągnięci do odpowiedzialności przez nabywcę jedynie w następujących okolicznościach;

11.1 Ponosimy odpowiedzialność, jedynie jeśli szkoda została spowodowana umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa z naszej strony.

11.2 Nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za zastosowanie dodatkowych usług jest ograniczona do 10% kwoty oferty i/lub faktury, maksimum 5,000 euro.

12  Siła wyższa

12.1 Przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczności, które utrudniają wypełnienie zobowiązania i przez które nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Okoliczności te (w przypadku i w zakresie, w jakim te okoliczności sprawiają, że wykonanie umowy staje się niemożliwe lub tworzy nieuzasadnione przeszkody) obejmują: strajki w spółkach innych niż nasze własne, ogólny brak niezbędnych surowców i innych przedmiotów lub usług, które są niezbędne dla realizacji wykonania umowy, nieprzewidywalna stagnacja ze strony dostawców lub innych stron trzecich, na których polegamy, jak i ogólnych problemy z przesyłką.

12.2 Zastrzegamy sobie prawo do odniesienia się do siły wyższej, jeżeli okoliczności, które utrudniają (dalsze) spełnienie następują po upływie czasu, w którym byliśmy zobowiązani wypełnić nasze zobowiązania.

12.3 W trakcie działania siły wyższej nasze dostawy oraz inne zobowiązania zostaną zawieszone. W przypadku, gdy czas potrzebny nam do wypełniania naszych obowiązków jest dłuższy niż czterdzieści pięć dni z powodu siły wyższej, wtedy obu Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, bez obowiązku rekompensowania szkód.

12.4 W przypadku gdy już częściowo spełniliśmy nasze zobowiązania przy rozpoczęciu działania siły wyższej, lub jeśli będziemy w stanie tylko częściowo je wypełnić, mamy prawo do wystawienia faktury na już dostarczone części lub części dostarczany oddzielnie, natomiast duga strona jest zobowiązana do zapłaty tej faktury, tak jakby stanowiła osobną umowę. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy części już dostarczone nie mają wartości niezależnej.

13 Rozstrzyganie sporów

W przeciwieństwie do przepisów dotyczących jurysdykcji sądu cywilnego, wszelkie spory między nabywcą a sprzedającym, w przypadku, gdy ten podlega jurysdykcji sądu, będą rozstrzygane przez sąd w Zwolle. Jednakże zachowujemy sobie prawo złożenia pozwu przeciwko nabywcy przed sądem, który jest autoryzowany zgodnie z prawem lub obowiązującej umowy międzynarodowej.

14 Obowiązująca podstawa prawna

Prawo holenderskie ma zastosowanie do każdego porozumienia zawartego pomiędzy nami a nabywcą