Odpowiedzialność

Produkty rybne są importowane bezpośrednio przez Seafood Connection. To daje nam kontrolę nad całym procesem połowu, przetwarzania, transportu i przechowywania. Przestrzegamy i popieramy zrównoważoną i społecznie odpowiedzialną politykę zakupową. Dlatego wraz z holenderskim Stowarzyszeniem Importerów Ryb sporządziliśmy kodeks postępowania, którego postanowień zobowiązaliśmy się przestrzegać. Nasze produkty są w pełni identyfikowalne. Zostało to ustanowione w naszym kodeksie postępowania.

Kodeks Postępowania VIV

Niniejszy Kodeks Postępowania powstał z inicjatywy Holenderskiego Stowarzyszenia Importerów Ryb (VIV)

Wstęp

Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie rośnie również znaczenie i popyt na ryby do spożycia. Przełowienie, niewłaściwe techniki połowowe, nielegalny połów i zanieczyszczenia zagrażają jednak wielu gatunkom wodnym i ich ekosystemom. Rosnące oczekiwania społeczeństwa w zakresie roli naszego biznesu, doprowadziły do wzrostu popytu na społecznie odpowiedzialne zachowania członków VIV i jej partnerów biznesowych wzdłuż całego łańcucha zaopatrzenia. W celu zaspokojenia i / lub przekroczenia oczekiwań społecznych przy zachowaniu efektywności, VIV uznaje potrzebę wprowadzenia społecznie odpowiedzialnego zachowania w działalność swoich członków i partnerów. Obok trwającego zaangażowania VIV w różne projekty zrównoważonego zaopatrzenia, na dorocznym spotkaniu VIV w 2007 roku przyjęto również niniejszy Kodeks Postępowania.

“„Kodeks postępowania VIV” wyznacza zasady i standardy odpowiedzialności społecznej swoich członków i partnerów biznesowych. Praktyki te mają na celu zapewnienie ochrony różnorodności biologicznej, a także zarządzanie i rozwój źródeł żywych organizmów wodnych (dalej zwane rybami). Nasi członkowie będą uczestniczyć i przyczyniać się do rozwoju programów, które będą rozpoznawać i eliminować niedopuszczalne warunki.

Kodeks stanowi również wsparcie inicjatyw Holenderskiego Sektora Rybołówstwa (Productschap Vis) celem zapewnienia zgodności jego działalności z wymogami ochrony środowiska.

Wizja

Wszyscy członkowie i partnerzy biznesowi VIV dążą do zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów rybnych dla konsumentów, w odniesieniu do zasad odpowiedzialności społecznej, opieki pracownika, a także ochrony środowiska i ekosystemów, jednocześnie dążąc do osiągnięcia efektywności ekonomicznej i zwiększenia konkurencyjności.

Zakres

Kodeks Postępowania VIV ma swoje zastosowanie względem wszystkich poszczególnych członków i partnerów biznesowych w całości łańcucha dostaw pokrywającego sektor połowów w naturalnym środowisku oraz akwakulturę.

VIV jest świadomy, że niniejszy kod jako taki pozostaje wytyczną i ma charakter dobrowolny, chyba że części kodu odnoszą się do prawodawstwa. Członkowie VIV są odpowiedzialni za realizację - o ile jest to praktycznie możliwe - postanowień kodu w sposób skuteczny i przestrzeganie kodu w ramach warunków zakupów. Praktyczna pomoc w postaci połączenia partnerstw publiczno-prywatnych mogłaby skalować wpływ tego kodu.

VIV może przeglądać i zmieniać postanowienia niniejszego kodu na podstawie rzetelnych, nowych dowodów naukowych.

Kodeks Postępowania VIV

I. Przepisy ogólne

U podstaw tego Kodeksu Postępowania leżą ogólne zasady mające zastosowanie w całym łańcuchu dostaw członków VIV. Członkowie VIV i ich partnerzy biznesowi, o ile jest to racjonalnie możliwe:

• Przestrzegają przepisów obowiązującego prawa i przepisów obowiązującymi w kraju pochodzenia danego produktu, jak również przepisów obowiązujących w krajach docelowych produktów rybnych.
•Organizują swój łańcuch dostaw z partnerami biznesowymi, którzy zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu Postępowania VIV i praktykowania międzynarodowych standardów (EurepGAP, FAO ?Kodeks Postępowania Odpowiedzialnego Rybołówstwa, Międzynarodowe Zasady Odpowiedzialnego Hodowania Krewetek, MSC lub innych Kodów Postępowania); 
• Zbierają obiektywne dowody potwierdzające, że ich produkty są pozyskiwane i produkowane zgodnie z Praktykami odpowiadającymi zapisom Kodeksu Postępowania VIV;
• Przyczyniają się do przejrzystości i otwartej komunikacji w odniesieniu do łańcucha dostaw i cechy produktów rybnych;
•Aktywnie promują wykorzystanie certyfikowanych zrównoważonych gatunków w sposób bieżący celem zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów;

  2.Cele

Celem niniejszego Kodeksu jest wsparcie członków VIV w następujących zagadnieniach:

• Jakość i Bezpieczeństwo Żywności
• Przejrzystość
• Środowisko
• Praktyka połowowa
• Praktyki w zakresie chowu i hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
• Praktyki społeczne i etyczne.

a. Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

 Wszyscy członkowie VIV dopilnują, aby:

• Każdy dostawca prowadził pełne analizy HACCP i wprowadza plany HACCP;
• Dokonane były pomiary weryfikacyjne w celu zagwarantowania, że produkty rybne (-składniki) są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
• Zapewnione są systemy wycofania produktów, gdy bezpieczeństwo tych produktów jest zagrożona;

b. Przejrzystość

Członkowie VIV i ich partnerzy biznesowi wdrażają proaktywną politykę otwartości. W tym względzie, członkowie VIV i ich partnerzy biznesowi, o ile jest to racjonalnie możliwe:

• Dopilnują, że wszystkie produkty rybne są zgodne z przepisami.prawa. Dostępne są wszelkie informacje, w tym te dotyczące pochodzenia, kody identyfikowalności gatunków, składniki oraz waga netto i brutto.
• Na rynek wprowadzane są tylko produkty rybne zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ochrony zasobów (rybołówstwa);

c. Środowisko

Członkowie VIV promują korzystanie z metod przyjaznych dla środowiska podczas produkcji, transportu i przechowywania produktów rybnych poprzez ułatwienie rozwoju i transferu odpowiednich technologii.

Członkowie VIV i ich partnerzy biznesowi są świadomi, że niektóre praktyki rybołówstwa i akwakultury mogą spowodować nieodwracalną degradację ekosystemu.

Dlatego też, członkowie VIV i ich partnerzy biznesowi, o ile jest to racjonalnie możliwe:

• Dopilnują, że wszystkie działania biznesowe są zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, aby zminimalizować szkody środowiska i odpowiadać ustawodawstwu lokalnemu;
• Dopilnują, że dobre praktyki rybackie i akwakultury są wspierane dzięki praktycznym i opłacalnym strategiom mającym na celu zapewnić, że stosowane i przestrzegane są odpwoiednie standardy środowiskowe;
• Dopilnują, że odpowiednie zachęty do odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko są promowane, a w razie braku ich przestrzegania wprowadzane są odpowiednie sankcje;
• Dopilnują, że - jeśli to możliwe - dostępne są certyfikaty jak na przykład EurepGAP, ISO 14000 lub podobne;
• W przypadku braku certyfikatu dostępne są pozostałe zapisy z inspekcji lub oceny.

d. Praktyka połowowa

 Członkowie VIV i ich partnerzy biznesowi, o ile jest to racjonalnie możliwe:

•  Dopilnują, że w ich łańcuchu dostaw brak jest ryb pochodzących z nielegalnego źródła (źródeł) lub poławianych wbrew obowiązującym uregulowaniom prawnym;
• Dopilnują, że - jeśli to możliwe - dostępne są certyfikaty MSC lub podobne wynikające z niezależnych inspekcji lub kontroli;
• W przypadku braku certyfikatu dostępne są pozostałe zapisy z inspekcji lub oceny;
• Dopilnują, że wprowadzone zostały stosowne środki ochrony i zarządzania w celu zapewnienia trwałości zasobów rybnych;
• Dopilnują, że wprowadzone zostało aktywne wsparcie dla ochrony istotnych ekosystemów ryb i rehabilitacji populacji ryb i ekosystemów;
• Dopilnują, że promowane są inicjatywy dla bardziej selektywnych narzędzi i metod połowowych w tym tych, które doprowadzają do zmniejszenia niepożądanych przyłowów i odrzutów;
• Dopilnują, że stosowanie są nowe technologie, metody i aplikacje, które mogą przyczynić się do minimalizacji efektów utraty możliwości połowowych i połowów przy użyciu zagubionego lub porzuconego sprzętu rybackiego.
• Dopilnują, że wszyscy partnerzy w łańcuchu mają dostęp do informacji na temat nowych rozwiązań i wymagań (przepisów); );

e. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

Tam gdzie to możliwe, członkowie VIV i ich partnerzy biznesowi będą promować dobre praktyki stosowane w akwakulturze. Wszystkie ryby powinny być hodowane zgodnie z FAO lub innymi stosownymi przepisami. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

• Zdrowie i dobrostan ryb jest objęty opieką i monitorowany za pomocą starannie zaplanowanych działań, aby upewnić się, że ryby są właściwie traktowane a odpowiednie leki są stosowane zgodnie z

wskazaniami weterynaryjnymi;

• W łańcuchu dostaw brak jest ryb bądź produktów rybnych genetycznie modyfikowanych;
• Wszystkie stosowane chemikalia muszą znajdować się na listach zatwierdzonych przez właściwe organy w krajach produkcji i krajach konsumpcji;
• Wszystkie chemikalia są poddawane ścisłemu mechanizmowi kontrolnemu w celu potwierdzenia dobrostanu, jakości i bezpieczeństwa ryb; Ścisła kontrola wykorzystania środków chemicznych musi uwzględniać kwestie takie jak zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, jak i ochrona środowiska;
• Pasza dla ryb jest używana zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w krajach pochodzenia, jak i krajach importu;
• Woda jest regularnie kontrolowana, aby upewnić się, że jest wolna od zanieczyszczeń, a nie uzdatniona woda nie jest odprowadzana do obszarów sąsiednich społeczności;
• Jeśli to możliwe, dostępne są certyfikaty Eurepgap lub podobne, wynikające z kontroli lub niezależnych audytów;
• W przypadku braku certyfikatu dostępne są pozostałe zapisy z inspekcji lub oceny.

f. Praktyki społeczne i etyczne

Członkowie VIV nie będą świadomie prowadzić handlu z firmami, które nie przestrzegają obowiązków etycznych, społecznych, środowiskowych, finansowych i humanitarnych.

Dlatego członkowie VIV, o ile jest to możliwe, powinni zalecać swoim partnerom biznesowym przestrzeganie następujących postanowień:

• Wszyscy partnerzy biznesowi w łańcuchu dostaw ryb zapewniają swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy. W tym względzie należy przestrzegać krajowych i lokalnych zapisów prawa.
• Pracownicy w całym łańcuchu dostaw są odpowiednio przeszkoleni do wykonywania swoich zadań zgodnie z oczekiwaniami i zgodnie z tym niniejszym kodeksem postępowania;
• Jeśli to możliwe, należy udostępnić certyfikaty SA 8000 lub równe, wynikające z niezależnej inspekcji lub audytów;
• W przypadku braku certyfikatu, należy udostępnić pozostałe zapisy z inspekcji lub oceny.
• W całym łańcuchu dostaw obowiązuje zakaz przymuszania do pracy (MOP Conv, 29 i 105);
• Przestrzegane są uprawnienia pracowników do przynależności do dowolnych organizacji pracy (LIO Conventions 87 i 89);
• W całym łańcuchu dostaw obowiązuje zakaz zatrudniania nieletnich (MOP Conv, 138 i 182);
• W całym łańcuchu dostaw ryb obowiązuje zakaz dyskryminacji (Konwencja MOP nr 111);
• Ustalenia umowne w łańcuchu dostaw ryby są wzajemnie uczciwe i przejrzyste;
• Lokalne przepisy i regulacje dotyczące wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych są przestrzegane.